|| Профил || Адвокати || Клиенти ||

 

ПРИЗНАТ ЛИДЕР ВО ЗАШТИТА НА ВАШИТЕ ПРАВА

 

СТОЈАНОВСКА Адвокати е стручно оспособена адвокатска канцеларија основана во Република Македонија, која делува на нејзината територијата со примена на позитивните законски прописи на РМ, применливите закони на ЕУ, општоприфатените меѓународни правила на ЕУ и ООН и усвоените билатерални договори.
Преку спроведување на постапки во Европскиот суд за човекови права во Стразбур, преку учество во арбитражни постапки и постапи на меѓународни избрани судови, преку застапување на домашни лица во странство, и застапување на странски лица во Република Македонија, ние ги трансцедираме нашите делувања надвор од границите на Република Македонија, во Европа, па и пошироко.
Како самостојна и независна јавна служба, нас не карактеризира:


РЕПУТАЦИЈА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ ИНТЕГРИТЕТ

 

 

СОФИСТИЦИРАНА МЕТОДОЛОГИЈА

 

 

ПОТВРДА ЗА УСПЕХ

 

 

ПОЧИТ КОН ТЕМЕЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ


Имаме особена почит и достојно ги применуваме и темелните вредности на нашиот уставно правен поредок како цивилно право и воопшто према правниот поредок во светот, а особено: