Нашата канцеларија е специјализирана во деловното право, заштитувајќи ги правата и застапувајќи ги интересите на домашните и странски Компании. Имаме особено искуство застапувајќи ги нашите Клиенти – Компании во арбитражни постапки и во постапки пред меѓународни избрани судови. Ние работиме на основни и сложени предмети и спорови, и водиме сметка за деловното работење на Компаниите преку превентивни правни совети.

 

Настапуваме проактивно и свесни сме за важноста од брзо дејствување и ургентно одговарање на деловните барања.


Ние целиме да им помагаме на нашите Клиенти - Компании, на повеќе начини: преку креирање на опции и стратешки планови, постигнување на реални и одржливи цели, нудиме правна помош при донесување на одлука за комерцијални цели, составуваме деловни договори, застапуваме во стопански спорови, управно судски спорови, постапки пред државните органи, и други правни лица,  учествуваме во арбитражни постапки, и постапки на меѓународни избрани судови.


Области од деловното право:

 

 1. Корпоративно право
 2. Комерцијално право
 3. Финасиско право
 4. Банкарско право и право на хартии од вредност и акции
 5. Облигационо право
 6. Договорно право
 7. Штети
 8. Стечај и ликвидација
 9. Заложно право
 10. Стварно право
 11. Обезбедување на побарувања
 12. Даночно право
 13. Авторско право
 14. Индустриска сопственост и патенти
 15. Трудово право
 16. Правото на ЕУ
 17. Меѓународни договори и конвенции
 18. Билатерални договори

 

Во нашата канцеларија се водат и голем број на индивидуални граѓански предмети, во кои застапуваме физички лица заштитувајќи ги нивните права.


Области од граѓанското право:

 

 1. Облигационо право
 2. Стварно право
 3. Наследно право
 4. Семејно право
 5. Трудово право